ЗАРЕЖДАНЕ

Електро-Илиев ЕООД

Фирма "Електро-Илиев" ЕООД е създадена през 2001г.

изграждане на електроинсталации

Фирма "Електро-Илиев" ЕООД е създадена през 2001г. Основният предмет на дейност е изграждане и ремонт на енергийни обекти. В следствие се развиват и допълнителните дейности на фирмата - проектиране, управление и кунсултинг на проекти по изграждане на трансформаторни постове, кабелни линии, въздушни отклонения, улично и парково осветление, осветителни, силови и слаботокови инсталации в жилищни и обществени сгради и производствени помещения.

Фирма "Електро-Илиев" ЕООД партнира на клиентите си през всички етапи на изграждане на енергийните им обекти - проектиране, съгласуване и надзор. Работим успешно с представители на всички инстанции, даващи съгласие за пускане и узаконяване на обект.

Политиката по качество на ЕЛЕКТРО-ИЛИЕВ ЕООД е подчинена на основната стратегическа цел на фирмата – дългосрочно осигуряване на висока конкурентноспособност чрез постоянно предоставяне на продукти, отговарящи на изискванията на клиентите и на приложимите изисквания на нормативните документи. Политиката по качество на фирмата е основана на процесния подход и се базира на следните основни принципи:

Удовлетворяване на комплексните изисквания на клиентите, стриктно изпълнение на поетите ангажименти и непрекъснат стремеж за изграждане на отношения на доверие и коректност.

Прилагане на документирана Система за управление на качеството, която има за цел да докаже способността на фирмата постоянно да предоставя продукти и услуги, които задоволяват изискванията на клиентите, техните потребности и очаквания.

Компетентността и мотивацията на персонала са основа за постигане на целите по качеството и за увеличаване на постиженията на фирмата. Те са важен фактор за подобряване на електромонтажната дейност и за осигуряване на високо качество на предоставяните продукти и услуги.

Прилагане на модерна организация на електромонтажната дейност, внедряване на нови технологии и използване на съвременна механизация за подобряване качеството на ЕМР. В пряката си работа използваме висококачествени материали, като следим за тяхното качество с цел гарантиране качеството на крайния продукт.

Стремеж към непрекъснато подобряване на нашите продукти и услуги и повишаване ефективността на Системата за управление на качеството за поддържане на завоюваните позиции на пазара и устойчивост на печалбата.

Спазване на изискванията на нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършването на ЕМР и гарантиране безопасността на потребителите на нашите продукти и опазване на околната среда.

Изграждане и поддържане на отношения с доставчиците, основаващи се на взаимно изгодно сътрудничество, което повишава възможностите ни за по-ефективна работа.